นายทนงศักดิ์ มิตตา

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 21/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 080636XXXX
 • Facebook :
 • Email : thanongsak005@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ตราดสรรเสริญวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 031350
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0107239
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : S.B.T.C.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่