ว่าที่ร้อยตรีฐาปกรณ์ สัมภาลี

admin

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 26/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 086406XXXX
 • Facebook :
 • Email : karbiwlucky@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ตราดสรรเสริญวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : admin
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 60294004247105
 • วิทยฐานะ : -
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่