นางสาวยุพิน กองแก้ว

admin

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 04/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 088350XXXX
 • Facebook :
 • Email : linly0406@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ตราดสรรเสริญวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : admin
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 81800
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 107501
 • วิทยฐานะ : -
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : S.B.T.C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่