นางสาวเต็มพร แสงวิเชียร

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 03/08/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 096235XXXX
 • Facebook : Pa Jhu Photsawee Sang
 • Email : Jhu_dexd@hotmail.com
 • Website : 0962356454

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ตราดสรรเสริญวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 83926
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0429664237
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ผู้กำกับลูกเสือสามัญ

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่