นางสาวธัชพรรณ กันทะมัง

ครูผู้ช่วย

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 05/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 093130XXXX
 • Facebook :
 • Email : thatchapan_kantamang@outlook.co.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ตราดสรรเสริญวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1358
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0429665123
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่