นางสาวศรินยา ทศดารา

admin

 • อายุ 40 ปี
 • อายุราชการ -

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 01/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 086151XXXX
 • Facebook : tukta sarinya
 • Email : krutuktakeeva@gmail.com
 • Website : -

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ตราดสรรเสริญวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : admin
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 100510
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 3230500017614
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : Btc

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่