นางสาวลิตา ประกอบศรี

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 17/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 092908XXXX
 • Facebook : Lita Pragobsri
 • Email : oppo833450@gmail.com
 • Website : -

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ตราดสรรเสริญวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 83553
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 107364 -04247-3
 • วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : B.T.C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่