นางสาวนิตยา ด้วงที่สุด

ครูผู้ช่วย

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 07/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 065987XXXX
 • Facebook :
 • Email : nittayadont@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ตราดสรรเสริญวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 81772
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ : ไม่มี
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : S.B.T.C.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่