นางสาวนิษฐ์ธรีย์ หิริโอตัปปะ

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 15/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 080017XXXX
 • Facebook : นิษฐ์ธรีย์ หิริโอตัปปะ
 • Email : sangmanee122@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ตราดสรรเสริญวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 86838
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 10781704247128
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่