นางสาวศิวดี สุขสำราญ

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 23/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 092316XXXX
 • Facebook :
 • Email : siwadee1111@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ตราดสรรเสริญวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1275
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่