นางธนาภรณ์ ถัดหลาย

ครู

 • อายุ 55 ปี
 • อายุราชการ -

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 14/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 086158XXXX
 • Facebook : Tanaporn Tudlai
 • Email : tick1052@gmail.com
 • Website : -

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ตราดสรรเสริญวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1506
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 3630200216979
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่