นายมโนชัย จักรวาฬ

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 07/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 093416XXXX
 • Facebook :
 • Email : son_one_@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ตราดสรรเสริญวิทยาคม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่