สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1 60 57 117 4
ม.2 71 60 131 4
ม.3 73 43 116 4
ม.4 31 46 77 2
ม.5 26 27 53 3
ม.6 26 18 44 2
รวม 287 251 538 19

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ม.1/1 14 15 29 นางสาวศิวดี สุขสำราญ นายพงษ์พัฒน์ อสิพงษ์ นางศิริรัตน์ นำไทย
ม.1/2 12 18 30 นายธีระ อภิรักษ์ตระกูล นางศิริรัตน์ นำไทย
ม.1/3 18 12 30 นางสาวมลิวัลย์ ไตรพิษ นางสาวลิตา ประกอบศรี นางศิริรัตน์ นำไทย
ม.1/4 16 12 28 นางสาวนิษฐ์ธรีย์ หิริโอตัปปะ นางศิริรัตน์ นำไทย
ม.2/1 18 16 34 นางสาวเต็มพร แสงวิเชียร นางสาวนงค์ลักษณ์ ศรีตะ นางศิริรัตน์ นำไทย
ม.2/2 18 14 32 นางสาวศรินยา ทศดารา นางศิริรัตน์ นำไทย
ม.2/3 19 16 35 นางสาวนิตยา ด้วงที่สุด นางศิริรัตน์ นำไทย
ม.2/4 16 14 30 ว่าที่ร้อยตรีฐาปกรณ์ สัมภาลี นางสาวขวัญชนก ถึกสุวรรณ นางศิริรัตน์ นำไทย
ม.3/1 14 14 28 นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์เอียด นางศิริรัตน์ นำไทย
ม.3/2 19 10 29 นางสาวยุพิน กองแก้ว นายจรงณ์พร เมฆขยาย นางศิริรัตน์ นำไทย
ม.3/3 19 9 28 นายทนงศักดิ์ มิตตา นางศิริรัตน์ นำไทย
ม.3/4 21 10 31 นางสาวธัชพรรณ กันทะมัง นางพิมพ์นารา วัฎฎะสุวรรณ นางศิริรัตน์ นำไทย
ม.4/1 14 24 38 นางสาวสุรีรัตน์ สงวนหงษ์ นางศิริรัตน์ นำไทย
ม.4/2 17 22 39 นายศุภวัชญ์ โฉมเฉิด นางดวงนภา สิงหพันธุ์ นางศิริรัตน์ นำไทย
ม.5/1 6 10 16 นางธนาภรณ์ ถัดหลาย นางศิริรัตน์ นำไทย
ม.5/2 10 6 16 นางสาวดารารัตน์ ชะนา นางศิริรัตน์ นำไทย
ม.5/3 10 11 21 นายกัณฑ์ อุตโมท นายปฐมพร ไหว้ครู นางศิริรัตน์ นำไทย
ม.6/1 17 11 28 นางศิริรัตน์ นำไทย นางสาวลลิดา ศรีพลอย
ม.6/2 9 7 16 นางสาวอรสิริ ตันสกุล ตันสกุล นางศิริรัตน์ นำไทย
รวม 287 251 538