สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ม.1 57 57 114 4
ม.2 70 58 128 5
ม.3 74 45 119 4
ม.4 30 44 74 2
ม.5 26 27 53 3
ม.6 25 19 44 2
รวม 282 250 532 20

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ม.1/1 13 15 28 นางสาวศิวดี สุขสำราญ นายพงษ์พัฒน์ อสิพงษ์
ม.1/2 11 18 29 นายธีระ อภิรักษ์ตระกูล
ม.1/3 17 12 29 นางสาวมลิวัลย์ ไตรพิษ นางสาวลิตา ประกอบศรี
ม.1/4 16 12 28 นางสาวนิษฐ์ธรีย์ หิริโอตัปปะ นางสาวศิวิไล เมฆวิเชียร
ม.2/1 14 12 26 นางสาวเต็มพร แสงวิเชียร นางสาวนงค์ลักษณ์ ศรีตะ
ม.2/2 15 12 27 นางสาวศรินยา ทศดารา
ม.2/3 14 10 24 นายมโนชัย จักรวาฬ
ม.2/4 15 11 26 นางสาวนิตยา ด้วงที่สุด
ม.2/5 12 13 25 นายศุภชัย กินนารัตน์ ว่าที่ร้อยตรีฐาปกรณ์ สัมภาลี
ม.3/1 14 14 28 นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์เอียด นางสาวสุรีรัตน์ สงวนหงษ์
ม.3/2 19 10 29 นางสาวยุพิน กองแก้ว นายจรงณ์พร เมฆขยาย
ม.3/3 20 11 31 นายทนงศักดิ์ มิตตา
ม.3/4 21 10 31 นางสาวธัชพรรณ กันทะมัง นางดรรชนี งามวสุศิริ
ม.4/1 15 23 38 นางสาวมะลิสา คล่องแคล่ว
ม.4/2 15 21 36 นายศุภวัชญ์ โฉมเฉิด นางดวงนภา สิงหพันธุ์
ม.5/1 6 10 16 นางธนาภรณ์ ถัดหลาย
ม.5/2 10 6 16 นางสาวดารารัตน์ ชะนา
ม.5/3 10 11 21 นายกัณฑ์ อุตโมท นายปฐมพร ไหว้ครู
ม.6/1 17 11 28 นางศิริรัตน์ นำไทย นางสาวลลิดา ศรีพลอย
ม.6/2 8 8 16 นางสาวอรสิริ ตันสกุล ตันสกุล
รวม 282 250 532