บทเรียนออนไลน์[อื่นๆ]

บทเรียนออนไลน์[อื่นๆ]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ว23101 วิทยาศาสตร์ 1/2565 นางสาวลลิดา ศรีพลอย
2 ว23101 วิทยาศาสตร์ 1/2565 นางสาวลลิดา ศรีพลอย
3 ว23101 วิทยาศาสตร์ 1/2565 นางสาวลลิดา ศรีพลอย
4 ว23101 วิทยาศาสตร์ 1/2565 นางสาวลลิดา ศรีพลอย
5 ว23101 วิทยาศาสตร์ 1/2565 นางสาวลลิดา ศรีพลอย
6 ว23101 วิทยาศาสตร์ 1/2565 นางสาวลลิดา ศรีพลอย
7 ว23101 วิทยาศาสตร์ 1/2565 นางสาวลลิดา ศรีพลอย
8 ว23101 วิทยาศาสตร์ 1/2565 นางสาวลลิดา ศรีพลอย