คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท23102 ภาษาไทย 1/2565
2 ง21102 การงานอาชีพ 1/2565 นางสาวธัชพรรณ กันทะมัง
3 ท22101 ภาษาไทย 1/2565 นางสาวนิษฐ์ธรีย์ หิริโอตัปปะ
4 ท33201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 1/2565 นางสาวนิษฐ์ธรีย์ หิริโอตัปปะ
5 ท33101 ภาษาไทย 1/2565 นางสาวนิษฐ์ธรีย์ หิริโอตัปปะ
6 ท31101 ภาษาไทย 0/2565 นายธีระ อภิรักษ์ตระกูล
7 ท21101 ภาษาไทย 0/2565 นายธีระ อภิรักษ์ตระกูล
8 ท23101 ภาษาไทย 1/2565
9 ท32101 ภาษาไทย 1/2565
10 ท32201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 1/2565
11 ท31201 ภาษาไทยเพิ่มเติม 1/2565 นายธีระ อภิรักษ์ตระกูล
12 ค23101 คณิตศาสตร์ 1/2565 นางธนาภรณ์ ถัดหลาย
13 ค21101 คณิตศาสตร์ 1/2565 นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์เอียด
14 ว23181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1/2565 นางศิริรัตน์ นำไทย
15 ว23201 คอมพิวเตอร์ 1/2565 นางศิริรัตน์ นำไทย
16 I31201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1/2565 นางศิริรัตน์ นำไทย
17 ว33201 คอมพิวเตอร์ 1/2565 นางศิริรัตน์ นำไทย
18 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1/2565 นางสาวมะลิสา คล่องแคล่ว
19 ว23101 วิทยาศาสตร์ 1/2565 นางสาวลลิดา ศรีพลอย